Any 2019

Aplicació pressupost de l’AVV Clot-Camp de l’Arpa any 2019

Compte de Pèrdues i Guanys Abreujatda de l’AVV Clot-Camp de l’Arpa a 31/12/2019
Balanç Abreujat de l’AVV Clot-Camp de l’Arpa a 31/12/2019

Any 2020

Aplicació pressupost de l’AVV Clot-Camp de l’Arpa any 2020

Compte de Pèrdues i Guanys Abreujatda de l’AVV Clot-Camp de l’Arpa a 31/12/2020
Balanç Abreujat de l’AVV Clot-Camp de l’Arpa a 31/12/2020
Any 2021
Pressupost