Les nostres reivindicacions

REIVINDICACIONS  DE L’ AVV CLOT-CAMP DE L’ARPA PER AL  MANDAT MUNICIPAL 2019-2023

INTRODUCCIÓ:

La nostre entitat, com ha fet altres vegades, exposa en aquest escrit les seves propostes i reivindicacions per aquest mandat municipal. Són demandes justes per al barri, però també són demandes amb una visió més profunda, de ciutat, alhora que de país i, per què no dir-ho, de model de societat.

Tenim la certesa que l’Administració local no és plenament competent en totes elles, i menys en aquests temps en què des d’instàncies superiors (UE, tractats internacionals per als inversors, estat central…) s’intenta buidar encara més les administracions locals de les seves competències. Però, amb tot, també som conscients que aquesta Administració (la més propera a la ciutadania) pot fer, i ha de fer, més del que fa per millorar la vida de la seva gent i enfortir la seva capacitat de resposta davant dels reptes que tenim, bé siguin de ciutat, de país o de societat.

D’aquestes reivindicacions que presentem avui, n’hi ha que són irrenunciables i n’hi ha que es poden negociar o consensuar. Aquesta associació de veïnes i veïns, però, en línia amb el seu recorregut de molts anys, no renunciarà mai a lluitar per aconseguir un barri millor, una ciutat més còmoda i més ben dotada de serveis públics, així com una societat molt més justa, més lliure, realment democràtica i vigilant dels seus drets i llibertats.

Les ciutadanes i ciutadans hem de ser els agents actius del canvi i millora de la ciutat, i rebutgem que aquesta estigui dirigida per uns quants i al servei dels interessos econòmics d’uns pocs. Reclamem que s’apliquin totes les mesures necessàries perquè les millores que s’aconsegueixin no impliquin efectes negatius com la gentrificació, l’especulació o la privatització dels espais públics.

Les reivindicacions que plantegem estan organitzades en tres grans àmbits: Drets socials, Model de barri i Governabilitat democràtica i participativa (governar obeint). Cadascun d’aquests àmbits conté diferents apartats per tal de poder-ne fer una lectura ordenada.

En un primer apartat presentem un resum d’allò que considerem prioritari dins del conjunt de les reivindicacions que plantegem:

RESUM DE PRIORITATS:

 1. Exigir que la dotació de recursos per a l’Atenció Primària sigui d’un mínim del 25 % del pressupost de la sanitat pública, per tal que pugui desenvolupar millor la tasca de medicina integral i preventiva.
 2. Que el Districte, a través de la Consellera corresponent i del Consell d’Educació, vetlli perquè no es produeixi segregació escolar de l’alumnat entre els centres del barri i perquè es treballi correctament la inclusió en tots els centres.
 3. Garantir des dels serveis municipals que les persones grans que estan soles, i en especial les dones més grans de 65 anys, que al barri són més d’un 46%, visquin en condicions dignes i de qualitat pel que fa a l’habitatge, els subministraments, l’atenció sanitària i l’acompanyament psicosocial.
 4. Crear un parc públic de lloguer al barri amb pisos públics de nova construcció, adquisició de pisos ja construïts i expropiació dels pisos desocupats dels grans tenidors.
 5. Iniciar de forma immediata els tràmits (conveni, projecte, etc.) per a la construcció de la residència-centre de dia per a gent gran de Glòries (a Gran Via-Independència), ja prevista, aprovada i acordada reiteradament des de fa anys.
 6. Reducció immediata del trànsit al barri. Un carril menys per als cotxes als carrers:
  • Aragó (entre Meridiana i Dos de Maig),
  • Independència (entre Meridiana i Aragó),
  • Mallorca (entre Meridiana i Dos de Maig),
  • Meridiana (entre Mallorca i Navas) i
  • València (entre Meridiana i Dos de Maig) en la següent fase d’obres de Meridiana.
 7. Fer la revisió i millora del Pla d’Equipaments Públics (PEP) del barri per als següents 10 anys, amb el consens del barri, millorant-ne els estàndards a aconseguir i establint les bases d’un sistema participatiu d’avaluació dels serveis i equipaments públics que mesuri l’equitat, la qualitat, l’eficiència i la suficiència en cada tema i equipament.
 8. Iniciar de forma immediata l’edificació del bloc AA1 (Trinxant–Meridiana), que ha de ser per a les afectades i afectats; els pisos que no siguin necessaris per a aquestes persones s’han de destinar a lloguer públic. Iniciar les pròximes expropiacions necessàries per continuar el procés de transformació: finca AA2, etc.
 9. Pacificació de la Meridiana: continuar de manera immediata la remodelació acordada al sector des de Mallorca cap a Fabra i Puig (aplicant la fase 1 i la 2 en aquest mandat) i semaforització que abaixi la velocitat dels cotxes i doni més temps als vianants. Al mateix temps s’han d’aplicar les mesures de transport públic plantejades: nous carrils bus-VAO, més busos exprés, etc.
 10. Arranjament dels parcs de Can Miralletes i del Clot :
  • Arranjament immediat de la masia de Can Miralletes per fer-hi un espai per als usuaris del parc (jocs, petit bar, lavabos, etc.) i espais per a usos cívics i juvenils.
  • Arranjament general del parc de Can Miralletes (però conservant-ne l’estructura i caràcter actual) que solucioni els punts que l’AVV i el veïnat vam plantejar en l’escrit de l’any 2016: accessibilitat, renovació de materials, parets de pedra seca als talussos, noves plantacions, etc.
  • Arranjament de les arcades del Parc del Clot i millora general del mateix: manteniment, zona de gossos, drenatges, etc.
 11. Fer en aquest mandat la Biblioteca del Clot dins del barri; per exemple, a la Fàbrica del Plom (Verneda-Concili de Trento) o en algun altre lloc cèntric on sigui viable de fer-la en aquest mandat.
 12.  Pla de Protecció del Patrimoni, a nivell de barri, d’edificis, espais i façanes, fet en base a les propostes del mateix barri. Pla de Memòria Històrica que conservi, identifiqui i posi en valor els elements de memòria històrica en diversos aspectes: associatiu, arquitectònic, polític, etc.
 13. Compromís per part del Regidor del Districte de donar resposta a la llista, que li serà lliurada per aquesta associació, de solars, edificis i altres, subjectes a ser adquirits, expropiats, etc. per fer habitatge públic de lloguer dins del barri.
 14. A Glòries, cap venda ni cessió de sòl públic edificable (actual o futur), tot s’ha de destinar a pisos de lloguer públic diversificat. En els pisos de protecció, que es prioritzin els règims més assequibles (general, especial, etc.). Construir de forma immediata les tres finques municipals del carrer Bolívia i també l’Illa Glòries per destinar-les totalment a pisos de lloguer públic -no de venda- , en total es poden aconseguir més de 600 pisos de lloguer públic. Que un mínim del 40 % de tots els nous habitatges protegits siguin per als veïns dels quatre barris del Compromís per Glòries (com s’ha fet al 22@ i en altres llocs).
 15. Dotar dels recursos necessaris (tant personals com econòmics) per garantir l’acompanyament jurídic i legal a les famílies en risc de desnonament del seu habitatge al barri i al Districte. Dotar dels recursos necessaris perquè no hi hagi cap desnonament sense alternativa habitacional al barri i al Districte.
 16. Creació de la Taula d’Habitatge del Districte dirigida a coordinar tota la problemàtica de l’habitatge amb la participació de consellers, serveis tècnics, Oficina d’Habitatge, Guàrdia Urbana i serveis socials. La Taula ha de tenir, de forma periòdica, sessions obertes a les AVV’s així com a tots els col·lectius, sindicats, …, d’habitatge i turisme del Districte i que es rendeixin comptes de les actuacions que es porten a terme. Aquesta estructura transversal de districte ha de servir per detectar conflictes d’assetjament immobiliari, increments desmesurats dels lloguers, expulsió del veïnat, casos d’emergència d’habitatge i en definitiva, recollir informació de tota la casuística que gira al voltant de la crisi de l’habitatge.
 17. Pla d’usos per al barri per protegir el comerç de barri i tradicional. També ha d’evitar noves grans superfícies, la concentració d’establiments de restauració i de concurrència pública i evitar que hi hagi zones comercialment desèrtiques.
 18. Construcció del auditori-cinema al costat de La Farinera, sempre garantint la viabilitat a curt termini de la residència-centre de dia pública per a gent gran ja prevista i aprovada) i del nou local pel Casal de Joves La Traca.

REIVINDICACIONS  DE L’ AVV CLOT-CAMP DE L’ARPA PER AL  MANDAT MUNICIPAL 2019-2023

 LLISTAT COMPLET DE REIVINDICACIONS. [ (P) són prioritats (+) són afegides a Desembre 2019 ]

DRETS SOCIALS

Sanitat pública universal i de qualitat

La nostra associació està compromesa amb la lluita per una sanitat pública, universal, de qualitat i de gestió pública, per la qual cosa participa en tots aquells espais que la reivindiquen, com Marea Blanca, la Comissió de Sanitat de la FAVB, etc.

  1. (P) Exigir que la dotació de recursos per a l’Atenció Primària sigui d’un mínim del 25% del pressupost de la sanitat pública, per tal que pugui desenvolupar més bé la tasca de medicina integral i preventiva.
  2. Exigir a la Consellera de Salut del Districte la implicació en la supervisió de l’estat de comptes dels hospitals del districte, i un control i informació veraç de l’estat de les llistes d’espera.
  3. Participació, amb veu i vot, de les AVV en el control de la gestió dels CAP, residències per a la gent gran i hospitals propers.
  4. Pel que fa a les comissions de participació en els CAP, exigim que el Consorci elabori un reglament, de forma consensuada, que serveixi per a tots els centres.
  5. Que l’atenció sanitària a les persones usuàries de residències públiques estigui coberta pel CAP corresponent.
  6. Estudi complet del barri i mapeig de tots els llocs (públics i privats) on hi ha algun tipus d’amiant o fibrociment i prendre les mesures necessàries per a la seva ràpida eradicació.
  7. Pla per fer 100 % públics els hospitals de Sant Pau i Dos de Maig, a través del Consorci Sanitari de Barcelona.

Escola pública i de qualitat

En aquest apartat volem deixar palesa la nostra clara aposta per un ensenyament públic i de gestió pública. Per aquest motiu, vam donar suport i continuem reivindicant tots els punts recollits a la ILP per una educació pública, laica, popular, democràtica, inclusiva, coeducadora i en català, que va ser signada per més de 95.000 persones i a la qual es van adherir 170 entitats.

En aquesta línia vam signar, a finals del 2018, i donem suport al manifest de la FAPAC en contra de la modificació del decret de menjadors a les escoles que està preparant el Govern de la Generalitat.

Per últim, també volem deixar constància de la nostra total adhesió al manifest de la Plataforma per una Educació en Economia Crítica i Plural (PLEEC) en contra del conveni de col·laboració signat l’any 2013 pel Departament d’Ensenyament amb entitats financeres.

  1. (P) Que el Districte, a través de la Consellera corresponent i del Consell d’Educació, vetlli perquè no es produeixi segregació escolar de l’alumnat entre el centres del barri i perquè es treballi correctament la inclusió en tots els centres.
  2. Creació d’un centre públic integral de Formació Professional a la Fàbrica dels Paraigües (c. Dos de Maig).
  3. Posada en marxa de l’Escola de Música Elemental al Districte.
  4. Implicació i eficàcia en el manteniment dels centres educatius, així com en tot allò que té a veure amb l’eliminació de tot tipus de contaminacions en els seus entorns.
  5. Creació d’una Escola Oficial d’Idiomes al barri.
  6. Ampliar l’obertura de les instal·lacions esportives de més escoles i instituts del barri, seguint el programa Patis Oberts i d’acord amb els centres.
  7. (+) Estudiar, de forma participada, les necessitats i possibilitats d’establir un espai familiar públic al barri i també les de de fer-hi noves escoles bressol públiques.e protecció dels comerços més significatius com podrien ser la declaració de comerç emblemàtic, els locals de protecció oficial o altres.
 1.  Pla urgent d’inspecció efectiva al barri de les terrasses que no compleixin la normativa. Informació al web municipal de les llicencies de terrasses vigents i de totes les seves circumstancies per facilitar la transparència i facilitar el control de possibles incompliments.
 2.  Pla urgent de detecció i tancament de tots els habitatges d’ús turístic (HUT) il·legals al barri.
 3. Modificació del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) per incorporar el nostre barri a la denominada Zona 1 (de decreixement) en comptes d’estar en la Zona 3 (de creixement).
 4. El nou Ajuntament ha de retirar les modificacions, acordades amb els lobbies i aprovades per quasi tots els grups polítics, de l’Ordenança Municipal de Terrasses i obrir un procés de veritable participació de tota la ciutadania i de totes les entitats veïnals per a una nova aprovació.

Habitatge

Des de l’AVV volem deixar palès que per a nosaltres l’habitatge és un dret fonamental de les persones i que com a tal ha de tractar-se. En el cas que aquest dret entri en conflicte amb d’altres (per exemple, el de la propietat privada o del mercat), ha de prevaler el dret a l’habitatge sobre els altres. En conseqüència, són les administracions públiques les obligades a fer que es compleixi, i la més propera és l’Ajuntament.

L’emergència habitacional existent, que es deu, entre altres causes, a l’augment de la precarietat social i laboral d’una part molt important del veïnat i a la cobdícia per part dels que entenen l’habitatge com una inversió, fa que l’Ajuntament hagi de posar l’habitatge com un dels seus primers objectius, si no el primer, i apostar clarament per l’habitatge públic de lloguer.

És prioritari augmentar el parc públic de lloguer, bé sigui a través d’habitatge de nova construcció, adquirint-ne de ja construït o expropiant-ne els que estan buits, i posar aquest parc a disposició del veïnat a uns preus que estiguin en funció dels seus ingressos.

L’Ajuntament i els Districtes han de generar espais de diàleg, de participació i de consens amb les organitzacions veïnals que defensen el dret a l’habitatge i que són les que coneixen la realitat dels barris i poden aportar alternatives de canvi.

L’Ajuntament ha de pressionar, amb totes les eines al seu abast, la resta d’Administracions competents per al canvi de la legislació de l’habitatge en general i, en concret, de la de lloguer, tant pel que fa referència a la durada dels contractes, com als preus, el tipus de contracte, la forma de renovació, la fiscalitat, etc. També ha de treballar per l’aplicació de protocols amb l’Administració de Justícia que impedeixin situacions com els desnonaments oberts o els confidencials.

  1. (P) Crear parc públic de lloguer al barri amb pisos públics de nova construcció, adquisició de pisos ja construïts i expropiació dels pisos desocupats dels grans tenidors.
  2. (P) Compromís per part del Regidor del Districte de donar resposta a la llista, que li serà lliurada per aquesta associació, de solars, edificis i altres, susceptibles de ser adquirits, expropiats, etc. per fer habitatge públic de lloguer dins del barri.
  3.  Els pisos que es construeixin a Trinxant-Meridiana i que no siguin necessaris per als afectats/expropiats, han de ser de lloguer públic per a veïns del barri.
  4. Construcció immediata d’habitatge públic de lloguer en els tres solars municipals edificables del carrer Bolívia (entre els carrers Àlaba i Badajoz) i en el solar de l’Illa Glòries, per destinar-los als afectats/expropiats per la transformació urbanística de Glòries i a altres sol·licitants del registre públic.
  5. Que un 40 % de tots els nous habitatges protegits de Glòries siguin per a veïns dels quatre barris del Compromís per Glòries (com s’ha fet al 22@ i en altres llocs).
  6. (P) Dotar dels recursos necessaris (tant personals com econòmics) per garantir l’acompanyament jurídic i legal a les famílies en risc de desnonament del seu habitatge al barri i al Districte.
  7. Dotar dels recursos necessaris perquè no hi hagi cap desnonament sense alternativa habitacional al barri i al Districte.
  8. Participació real de les AAVV i d’altres entitats i col·lectius d’habitatge en tots els processos de gestió relatius als solars edificables públics i també als sistemes d’adjudicació d’edificis i dels habitatges, per garantir la plena transparència i informació pública.
  9. Després de l’aprovació de la primera mesura recollida en la Declaració Institucional aprovada en el Ple del 23 de febrer de 2018, anomenada «del 30% d’habitatge públic», el nou Ajuntament ha d’acabar d’aprovar la implementació de la resta de mesures recollides en aquesta Declaració Institucional, començant per la segona: reserva del 40% d’habitatge públic dels nous allotjaments turístics.
  10. (P) Creació de la Taula d’Habitatge del Districte dirigida a coordinar tota la problemàtica de l’habitatge amb la participació de consellers, serveis tècnics, Oficina d’Habitatge, Guàrdia Urbana i serveis socials. La Taula ha de tenir, de forma periòdica, sessions obertes a les AVV’s així com a tots els col·lectius, sindicats, …, d’habitatge i turisme del Districte i que es rendeixin comptes de les actuacions que es porten a terme. Aquesta estructura transversal de districte ha de servir per detectar conflictes d’assetjament immobiliari, increments desmesurats dels lloguers, expulsió del veïnat, casos d’emergència d’habitatge i en definitiva, recollir informació de tota la casuística que gira al voltant de la crisi de l’habitatge

Turisme

El nou Ajuntament ha de comprometre’s a fer polítiques clares de decreixement turístic a tota la ciutat. Els impactes negatius de tot tipus —ambientals, urbanístics, d’espai públic, de teixit comercial, socials, laborals i culturals— que té el turisme en la vida quotidiana de la ciutadania han sobrepassat tots els nivells assumibles. Aquest model de ciutat només enriqueix uns pocs i perjudica la gran majoria.

 1. (P) Elaboració d’un Pla d’Usos del barri, consensuat amb l’AVV, per protegir el comerç de barri i tradicional. També ha d’evitar noves grans superfícies, la concentració d’establiments de restauració i de concurrència pública i evitar que hi hagi zones comercialment desèrtiques. Estudiar si cal establir sistemes de protecció dels comerços més significatius com podrien ser la declaració de comerç emblemàtic, els locals de protecció oficial o altres.
 2.  Pla urgent d’inspecció efectiva al barri de les terrasses que no compleixin la normativa. Informació al web municipal de les llicencies de terrasses vigents i de totes les seves circumstancies per facilitar la transparència i facilitar el control de possibles incompliments.
 3.  Pla urgent de detecció i tancament de tots els habitatges d’ús turístic (HUT) il·legals al barri.
 4. Modificació del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) per incorporar el nostre barri a la denominada Zona 1 (de decreixement) en comptes d’estar en la Zona 3 (de creixement).
 5. El nou Ajuntament ha de retirar les modificacions, acordades amb els lobbies i aprovades per quasi tots els grups polítics, de l’Ordenança Municipal de Terrasses i obrir un procés de veritable participació de tota la ciutadania i de totes les entitats veïnals per a una nova aprovació.

Gent gran, dependència i atenció social

 1. (P) Iniciar de forma immediata els tràmits (conveni, projecte, etc.) per a la construcció de la residència-centre de dia per a gent gran de Glòries (Gran Via-Independència), ja prevista, aprovada i acordada reiteradament des de fa anys.
 2. Que la residència-centre de dia Alchemika sigui de gestió pública i de qualitat, amb participació real i control social.
 3. Adjudicar baixos i locals d’edificis per a la creació de centres de dia públics per a gent gran i persones amb discapacitat, com ara tallers i pisos-residència, a Trinxant-Meridiana, a Glòries, etc., i fer que siguin econòmicament assumibles per a tot el veïnat.
 4. Arribar, en aquest mandat, als nivells i les ràtios mínimes marcades al PEP d’atenció domiciliària (mínim 5% de les persones de més de 65 anys) amb equips amb tots els professionals normatius i amb gestió pública d’aquests serveis.
 5. Vetllar per l’augment del poder adquisitiu de les persones pensionistes, sobretot d’aquelles amb ingressos més baixos, i garantir-los una vida digna en tots els aspectes (salut, subministraments, relacional, etc.).
 6. (P) Garantir des dels serveis municipals que les persones grans que estan soles, i en especial les dones més grans de 65 anys, que al barri del Clot-Camp de l’Arpa són més d’un 46 %, visquin en condicions dignes i amb qualitat de vida pel que fa a l’habitatge, els subministraments, l’atenció sanitària i l’acompanyament psicosocial.

 Renda Mínima i atenció social

 1. Posar en marxa les mesures necessàries per atendre les necessitats de les persones en risc d’exclusió social que viuen al barri i posar en marxa de forma urgent els mitjans per pal·liar o solucionar la situació: habitatge, renda mínima, pobresa energètica…
 2. Vetllar des de l’Ajuntament i el Districte per l’aplicació i el desenvolupament, amb els recursos i mitjas necessaris, de la Renda Garantida de Ciutadania.
 3. Pressupost i personal suficient per atendre totes les demandes d’atenció social justificades (subministraments bàsics, etc.).
 4. Arribar, en aquest mandat, als nivells i les ràtios mínimes marcades al PEP: en equips amb tots els professionals normatius, educadors i educadores de carrer…
 5. Garantir la coordinació dels diferents recursos socials públics (Oficina d’Habitatge, Serveis Socials, CAP…) per assegurar-ne l’eficàcia assistencial i integradora.
 6. Programes i recursos per a la integració social i lingüística de les persones nouvingudes.

MODEL DE BARRI

 

Transport públic i mobilitat

És totalment necessari i imperiós reduir la contaminació als nivells que exigeix l’OMS. Per això cal reduir dràsticament el trànsit de cotxes (i de creuers, etc.) amb noves mesures (Zona de Baixes Emissions, peatge urbà?) i nous transports públics potents (busos exprés, rodalies, tramvia per la Diagonal, etc.)

En aquesta línia, s’han de crear infraestructures de transport públic per poder limitar els vehicles privats: tramvia per la Diagonal, desdoblaments i nous túnels per a Rodalies, carrils bus-VAO en les grans entrades a la ciutat, etc.

 1. (P) Reducció immediata del trànsit al barri. Un carril menys per als cotxes als carrers:
  • Aragó (entre Meridiana i Dos de Maig),
  • Independència (entre Meridiana i Aragó),
  • Mallorca (entre Meridiana i Dos de Maig),
  • Meridiana (entre Mallorca i Navas) i
  • València (entre Meridiana i Dos de Maig) en la següent fase d’obres de Meridiana.
 2. Fer tornar la línia de bus 192 al recorregut de sempre (Clot-Mallorca-Muntanya), millorar-ne la freqüència, posar marquesines i temps d’espera a totes les parades i fer que arribi a l’Hospital del Mar.
 3. Completar la reforma global de l’estació d’Aragó-Clot en temes d’accessibilitat de manera conjunta amb la part del metro, posant ascensors per accedir i sortir a la línia 1 des del carrer.
 4. Indicadors actius de temps d’espera a totes les parades de bus del barri.
 5. Que el pla de mobilitat Sagrera-AVE garanteixi molts més transports públics per tal que no s’incrementi el trànsit privat ni la contaminació en cap punt, com per exemple als carrers de Mallorca, València i Aragó.
 6. Tarifes dels transports públics a preus assequibles per a les classes treballadores, sense augments per sobre de l’IPC i amb bonificacions per als sectors socials desafavorits.
 7. (+) Millorar les zones d’intercanvi de la xarxa de bus per millorar la senyalització de recorreguts, reduir les distancies entre parades, etc.
 8. (+) Fer complir la prioritat de la mobilitat de les persones en els carrers de vianants (Rogent, Clot, etc) i altres espais públics (treure motos i altres obstacles de les voreres, etc.)
 9. (+) Canviar les escales existents en els laterals per a vianants al pont del carrer València (a l’alçada de c.Biscaia-Pl.del Rec) per rampes, per fer-los accessibles a les persones amb mobilitat reduïda (cadires de rodes,etc.)
 10. (+) Posar dues o tres estacions més del Bicing al barri perquè hi estigui ben distribuït territorialment, una d’elles a la zona del casc antic del Camp de l’Arpa.

Pla d’Equipaments Públics del barri

 1. Acabar de complir del tot el Pla d’Equipaments Públics Clot-Camp de l’Arpa-2003 en aquest mandat. Reivindiquem tenir en funcionament la totalitat dels equipaments previstos pel PEP (per a l’any 2013!) per a cadascun dels tipus de serveis (assistencials, educatius, culturals, etc).
 2. (P) Fer la revisió i millora del PEP per als següents 10 anys, amb el consens del barri, millorant-ne els estàndards a aconseguir i establint les bases d’un sistema participatiu d’avaluació dels serveis i equipaments públics que mesuri l’equitat, la qualitat, l’eficiència i la suficiència en cada tema i equipament.
 3. En l’actualització i millora del PEP s’haurien d’incloure temes i espais com: edifici Telefònica (Dos de Maig-Pare Claret), pavellons Hospital de Sant Pau, interior d’illa Gratsa-Pg. Maragall, Hospital Dos de Maig, Indústrias Selectas (c. Valencia, 665), baixos de nous edificis (Trinxant-Meridiana, etc.), cinquena escola bressol pública, edifici de La Caixa (c. Clot, 73), entorns Farinera i zona Sòcol-Ona, local Cooperativa Antiga, etc.
 4.  Costa i Font (Freser-Trinxant): encàrrec immediat —i consensuat amb l’AVV— d’un estudi arquitectònic (estructural, patrimonial, etc.) sobre les possibilitats d’encabir-hi diferents tipus d’equipaments públics, i inici del procés d’expropiació.
 5. Torre del Fang i entorns: edifici per a espai divulgatiu, amb biblioteca i multimèdia, obert al veïnat, sobre la història de l’antic municipi de Sant Martí de Provençals.
 6. Ludoteca en el sector per sobre de Meridiana. Estudiar possibles ubicacions: baixos illa antics Laboratoris Uriach? Coopeativa Antiga de c. Fontova
 7. Adquisició de locals comercials en desús per ubicar-hi equipaments públics com centres de dia, tallers ocupacionals…

Reestructuració urbanística  

 1. (P) Iniciar de forma immediata l’edificació del bloc AA1 (Trinxant–Meridiana), que ha de ser per a les afectades i afectats; els pisos que no siguin necessaris per a aquestes persones s’han de destinar a lloguer públic. Iniciar les pròximes expropiacions necessàries per continuar el procés de transformació: finca AA2, etc.
 2. Trinxant-Meridiana: acabar en aquest mandat tota la remodelació global consensuada, que inclou les tres fases del parc de Ca l’Oliva, bones solucions per als afectats, equipaments públics als baixos dels edificis, etc.
 3. Zona del carrer Verneda i entorns: consensuar i aprovar el futur de la zona (Parc Lineal, biblioteca+equipament a la Fàbrica del Plom, obertura de Concili de Trento, habitatges públics al barri per als afectats, etc.), arranjament dels entorns de Sant Joan de Malta, l’hort urbà als solars de Verneda-Bilbao-Escultors Claperós, eliminació de la subestació elèctrica i urbanització consensuada de tota la zona.
 4. Estudiar de manera consensuada i amb participació del veïnat les possibilitats de millorar la qualitat de l’espai públic dels carrers Enamorats i de la Corunya i de la Plaça de l’Oca.
 5. Torre del Fang i entorns: execució de la zona verda dels entorns seguint els acords arribats a la Taula de la Torre del Fang: – cobriment total de les vies – continuïtat i coherència amb la resta del Parc Lineal – zona verda real (també amb arbrat d’ombra) dins d’un concepte d’entorn rural (hort urbà, ceps en desnivell, etc.), amb preeminència vegetal i no de les superfícies dures -accés fàcil amb rampes per a vianants des del pont d’Espronceda i des del carrer del Clot etc.
 6. Revocar l’edificabilitat corresponent a l’edifici L de la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) Trinxant-Meridiana, o reduir-ne de manera important l’ocupació de sòl i volum, per poder ampliar les zones verdes del sector.
 7. Horts veïnals en els espais corresponents al Parc Lineal i entorns: Verneda-Bilbao-Aragó-Escultors Claperós, Torre del Fang, etc. i en altres que es puguin considerar adequats.
 8. Remodelació urbanística dels carrers més deteriorats i eliminació de barreres arquitectòniques: Freser, Escoles, Muntanya, Clot (Aragó-Felip II), passatge de Can Robacols.
 9. Estudi consensuat de tota la zona entre Rogent i passeig Maragall per millorar-ne la connexió i els recorreguts dels vianants i guanyar espai públic per a aquests.
 10. Estudi del carrer Aragó, entre Meridiana i Diagonal, per fer un projecte consensuat que disminueixi els carrils per a cotxes i guanyi espais verds, amb arbrat, etc., que es pugui executar per fases en les zones on el carrer ja té l’amplada definitiva.
 11. (+) Ampliació de la Plaça Heroïnes de Girona afegint-hi part del carrer Rosselló, entre Dos de Maig i Independència, per aconseguir més i millors espais verds, per a jocs infantils, etc.

 Pl. Glòries-Gran Via: Complir el Compromís per Glóries 2007

 1. Finalització total, en aquest mandat, dels túnels viaris, soterrats i coberts,i realització de la rambla que hi ha d’anar a sobre, entre Independència i Sant Joan de Malta. A Gran Via, en superfície, només un carril per a cotxes i un carril bus per banda, a més del tramvia.
 2. Construcció de tot el gran Parc de les Glòries d’acord amb el projecte aprovat, Canòpia Urbana, ben integrat en el projecte del Parc Lineal Trinitat─Sagrera–Glòries–Ciutadella.
 3. Prioritzar les inversions per als equipaments de barri acordats: construcció de la residència-centre de dia per a gent gran a Gran Via-Independència, l’auditori-cinema al costat de La Farinera, el centre integral d’FP a la Fàbrica dels Paraigües, i altres equipaments de barri al triangle Sòcol-Ona (habitatge dotacional?). En cas de voler canviar les localitzacions acordades, ha de ser amb el consens de les AAVV i amb garanties temporals i pressupostàries d’execució per part de l’Administració competent.
 4. Posar la unitat de mesura ambiental acordada i panells informatius automatitzats sobre la qualitat de l’aire de la zona. Gestió activa del trànsit per impedir que es sobrepassin els nivells de contaminació previstos per l’OMS.
 5. Multiplicar els transports públics (bus, rodalies, tramvia per la Diagonal i cap a l’Arc de Triomf, etc.) i reducció important del trànsit de cotxes. Carril bus-VAO des del Maresme i el Vallès, d’entrada i sortida, fins a Castillejos, per dins dels túnels.
 6. Prendre totes les mesures necessàries (mesurament continu i públic, gestió activa del trànsit, etc.) per aconseguir que als extrems dels túnels no hi hagi mai cap increment de les contaminacions respecte a l’actualitat i se’n comenci un descens progressiu. Atenció especial a l’impacte a les escoles més properes: Escola Casas, etc..
 7. (P) A Glòries, cap venda ni cessió de sòl públic edificable (actual o futur), tot s’ha de destinar a pisos de lloguer públic diversificat. En els pisos de protecció, que es prioritzin els règims més assequibles (general, especial, etc.). Construir de forma immediata les tres finques municipals del carrer Bolívia i també l’Illa Glòries per destinar-les totalment a pisos de lloguer públic -no de venda- (i per reubicar-hi afectats de Glòries), en total es poden aconseguir més de 600 pisos de lloguer públic. Que un mínim del 40 % de tots els nous habitatges protegits siguin per als veïns dels quatre barris del Compromís per Glòries (com s’ha fet al 22@ i en altres llocs). Que en els pisos privats un mínim del 25% siguin de lloguer.
 8. Noves edificacions que no siguin agressives amb l’entorn (no a grans torres en alçada) i amb la màxima harmonia possible amb les existents de tipus Eixample.

Un barri sostenible

 1. (P) Pacificació de la Meridiana: continuar de manera immediata la remodelació acordada al sector des de Mallorca cap a Fabra i Puig (aplicant la fase 1 i la 2 en aquest mandat) i semaforització que abaixi la velocitat dels cotxes i doni més temps als vianants. Al mateix temps s’han d’aplicar les mesures de transport públic plantejades: nous carrils bus-VAO, més busos exprés, etc.
 2. (P) Arranjament dels parcs de Can Miralletes i del Clot :
  • Arranjament immediat de la masia de Can Miralletes per fer-hi un espai per als usuaris del parc (jocs, petit bar, lavabos, etc.) i espais per a usos cívics i juvenils.
  • Arranjament general del parc de Can Miralletes (però conservant-ne l’estructura i caràcter actual) que solucioni els punts que l’AVV i el veïnat vam plantejar en l’escrit de l’any 2016: accessibilitat, renovació de materials, parets de pedra seca als talussos, noves plantacions, etc.
  • Arranjament de les arcades del Parc del Clot i millora general del mateix: manteniment, zona de gossos, drenatges, etc.
 3. Punt Verd de barri fix a la zona del Camp de l’Arpa. Estudiar la possibilitat de posar-lo provisionalment en uns baixos d’edifici fins que no s’aconsegueixi una bona ubicació definitiva.
 4. Dinamitzar les zones verdes, com per exemple el Parc del Clot, amb aules ambientals al Punt Verd.
 5. Pacificació del trànsit a tot el barri: reducció de trànsit i velocitats (sobretot als carrers més carregats), més zona 30, més plataformes úniques zona 10, etc..
 6. Eliminació dels pals de fusta de suport als cablejats aeris i el seu soterrament en el districte.
 7. Afavorir les places i espais públics amb zona verda, i no places dures. Plantació d’arbrat en carrers que no en tenen però tenen l’amplada necessària, com per exemple el carrer Clot entre Coronel Sanfeliu i Plaça Font i Sagué.
 8. Adquisició de locals comercials per destinar-los a comerços protegits que permetin conservar-ne o potenciar-ne de nous que siguin especialment valuosos socialment (cooperatives, etc.).
 9. Instal·lació d’unitats de mesura pública de decibels a les zones amb més contaminació acústica, i d’unitats de vigilància atmosfèrica amb pantalles informatives, que permetin un augment en la sensibilització ciutadana i la gestió activa del trànsit i d’altres problemes.
 10. (+) Participació real de l’AAVV en el disseny i control de la contracta de neteja i residus per aconseguir: una plena transparència del funcionament dels mateixos (a través de reunions periòdiques, webs, aplicacions,etc.), un control participat dels resultats que sigui efectiu i públic que pugui plantejar els canvis que calguin per aconseguir una millor neteja i, sobretot, una reducció dràstica dels residus a través dels millors procediments (porta a porta?, responsabilització dels comercialitzadors?, sistemes de dipòsit i retorn?,,…).
 11. Manteniment acurat i sistemàtic dels paviments de les voreres i zones de vianants. Acordar amb l’AVV un estudi tècnic i participatiu sobre les millors alternatives disponibles per a un possible canvi del paviment central del carrer Rogent.
 12. Ampliar i millorar notablement el manteniment de la vegetació dels parcs i espais públics. Augment proporcional dels recursos d’acord amb les últimes actuacions: Meridiana, plaça Glòries, etc. Establir sistemes participats d’avaluació, control i comunicació que ho facilitin.
 13. Pla per potenciar a fons la instal·lació de plaques solars a comunitats de propietaris, edificis públics i privats. Al mateix temps foment de l’estalvi energètic i les rehabilitacions per facilitar-lo.

Un barri cultural, associatiu i amb memòria històrica

 1. (P) Fer en aquest mandat la Biblioteca del Clot dins del barri; per exemple, a la Fàbrica del Plom (Verneda-Concili de Trento) o en algun altre lloc cèntric on sigui viable de fer-la en aquest mandat.
 2. Equipaments de barri, compartits amb el Poblenou, en el solar Sòcol-Ona (Gran Via-Granada-Diagonal): sales de barri, etc.
 3. (P) Pla de Protecció del Patrimoni, a nivell de barri, d’edificis, espais i façanes, fet en base a les propostes del mateix barri.
 4. Pla de Memòria Històrica que conservi, identifiqui i posi en valor els elements de memòria històrica en diversos aspectes: associatiu, arquitectònic, polític, etc.
 5. Recuperació del traçat de l’antic Rec Comtal (i de la seva memòria històrica) en tots els trams que sigui possible (Glòries, Meridiana, etc.).
 6. Instal·lar al carrer plafons informatius permanents per a les activitats de les entitats i associacions del barri. Posar els recursos necessaris (econòmics, tecnològics, etc.) perquè hi hagi una agenda digital potent amb totes les activitats culturals i socials del barri.
 7. (P) Construcció del auditori-cinema al costat de La Farinera, sempre garantint la viabilitat a curt termini de la residència-centre de dia pública per a gent gran ja prevista i aprovada) i del nou local pel Casal de Joves La Traca.
 8. (+) Posar uns jocs infantils singulars, dissenyats amb participació infantil i veïnal, en forma de tortuges a la Plaça de les Tortugues (oficialment anomenada de Sant Josep de Calassanç).

 Un barri esportiu

 1. Posada en funcionament d’un programa de manteniment esportiu per a tots els nivells i grups de població mitjançant la instal·lació d’aparells indicats per a aquesta pràctica en els espais públics, especialment aquells destinats a la gent gran.
 2. Construcció del gimnàs per a l’Escola Farigola, que fa anys que es reivindica.
 3. Estudiar, en la revisió del PEP, les possibilitats de millora i ampliació de les actuals instal·lacions esportives.
 4. Els espais públics sobre les vies de Renfe, entre Navas i València, han de ser progressivament d’ús esportiu públic, amb un acord amb els actuals usuaris.
 5. Accés a l’esport: preus assequibles dels poliesportius municipals per a la gent jove, persones aturades i pensionistes.

GOVERNABILITAT DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA (GOVERNAR OBEINT)

 1. Elecció directa del regidor o regidora, així com dels consellers i conselleres de districte, i establiment del sistema de revocació.
 2. Replantejament dels sistemes de participació d’acord amb els moviments socials, que garanteixin els drets dels ciutadans i ciutadanes a la plena informació, a la participació real i efectiva i a tenir resposta efectiva, dins d’un termini garantit, a les propostes o queixes realitzades per escrit o en reunions.
 3. Reconeixement oficial de la unitat del barri del Clot–Camp de l’Arpa a tots els efectes; establiment, consensuat amb aquest, de diversos sectors (o àrees) de participació; serveis que garanteixin i facilitin la participació real dels ciutadans, i uns equipaments públics de nivell europeu, ben distribuïts territorialment.
 4. Que un mínim del 25 % de les inversions del mandat les decideixi el barri, amb un procés de pressupost participatiu.
 5. Transparència en les agendes dels representants polítics. Horaris d’atenció directa als ciutadans per part de tots ells.
 6. Que els consells sectorials puguin debatre i incidir sobre pressupostos concrets.
 7. Que les consultes puguin ser convocades a iniciativa ciutadana, sense el bloqueig que suposa l’acord preceptiu dels dos terços dels plenaris.
 8. Fer més operatius els Consells de Barri i les audiències ciutadanes, permetent que les seves propostes arribin als plenaris de Districte. En les reunions participatives, el protagonisme ha de ser de la ciutadania.
 9. Reconxer processos participatius endegats per la pròpia ciutadania, i que el Consell de Ciutat podria validar.
 10. Establir estructures participatives vinculants que permetin incidir en el control de l’execució de les inversions previstes en el Pla d’Inversions Municipal.
 11. Més suport a les entitats que, com les AAVV, promouen la participació activa i organitzada de la ciutadania en els assumptes públics.
 12. Rehabilitació integral (instal·lacions, climatització, etc.) del local de l’AVV perquè estigui totalment dins de les normatives i permeti ampliar el tipus d’activitats que sí que poden realitzar.

Gener 2020

Contacteu amb nosaltres si teniu algun dubte o voleu fer-nos arribar algun comentari, queixa, suggeriment o denúncia. Només heu de fer un clic en el botó “Contactar”.