Que el punts que tot seguit enumerem s’incloguin en el Pla d’Actuació al Districte-PAD (2020-2023) i que hi hagi molta més predisposició a treballar els temes de forma participativa per aconseguir millores en aquest mandat.

La construcció de l’edifici AA1 (Trinxant-Meridiana) per afectats de la zona i per a lloguer públic de gestió directa

Iniciar de forma immediata l’edificació del bloc AA1 (Trinxant–Meridiana), que ha de ser per a les afectades i afectats; els pisos que no siguin necessaris per a aquestes persones s’han de destinar a lloguer públic. Iniciar les pròximes expropiacions necessàries per continuar el procés de transformació: finca AA2, etc.

L’arranjament del Parc de Can Miralletes i obrir la masia com equipament consensuat amb el barri.

Arranjament immediat de la masia de Can Miralletes per fer-hi un espai per als usuaris del parc (jocs, petit bar, lavabos, etc.) i espais per a usos cívics i juvenils.

Arranjament general del parc de Can Miralletes (però conservant-ne l’estructura i caràcter actual) que solucioni els punts que l’AVV i el veïnat vam plantejar en l’escrit de l’any 2016: accessibilitat, renovació de materials, parets de pedra seca als talussos, noves plantacions, etc.

L’arranjament del Parc del Clot

Arranjament de les arcades del Parc del Clot i millora general del mateix: manteniment, zona de gossos, drenatges, etc.

Consensuar i fer el projecte per la Fàbrica del Plom (c. Verneda) que inclogui la biblioteca del Clot

Fer en aquest mandat la Biblioteca del Clot dins del barri; per exemple, a la Fàbrica del Plom (Verneda-Concili de Trento).

Consensuar i fer el projecte dels equipaments de l’entorn de la Farinera (auditori-cinema, casal de joves, residència-c.d)

Iniciar de forma immediata els tràmits (conveni, projecte, etc.) per a la construcció de la residència-centre de dia per a gent gran de Glòries (a Gran Via-Independència), ja prevista, aprovada i acordada reiteradament des de fa anys.

Construcció del auditori-cinema al costat de La Farinera, sempre garantint la viabilitat a curt termini de la residència-centre de dia pública per a gent gran (ja prevista i aprovada) i del nou local pel Casal de Joves La Traca.

L’arranjament consensuat del paviment del carrer Rogent i fer participativament un pla d’usos que eviti les massificacions

Pla d’usos per al barri per protegir el comerç de barri i tradicional. També ha d’evitar noves grans superfícies, la concentració d’establiments de restauració i de concurrència pública i evitar que hi hagi zones comercialment desèrtiques.

…. i ni ha d’altres també importants per al barri que volem parlar.

Consultar clicant a sobre de elButlletí 281 pàgines 3 i 4 i elButlletí 280 pàgines 6 a 8

Evidentment sabem que no es pot fer tot, sabem que s’ha de prioritzar entre les reivindicacions i estem preparats per debatre del tema quan calgui però el Districte fins ara no ha volgut fer-ho, la pandèmia no pot continuar posant-se d’excusa.

Esperem poder fer-ho aviat però ja anem tard i amb un text base del PAD en que hi ha bastantes menys concrecions d’inversió en el Clot-Camp de l’Arpa de les que ens correspondria.

Volem destacar que alguns dels assumptes concrets que trobem a faltar no requereixen de forma immediata una inversió en obra però sí un treball tècnic i participatiu (canvis urbanístics, avantprojectes, etc.) que sovint porten molt de temps i, de moment, no consta que s’hi vulgui treballar específicament.

Si no s’avança mai es podran realitzar. Exigim avançar ara, no podem acceptar que temes fonamentals pel barri segueixin parats 3, 4 o 5 anys més.

En definitiva: al projecte de PAD hi trobem a faltar més ganes d’invertir al barri però també més ganes de treballar a fons varis dels temes importants que tenim plantejats.

Si el Regidor i el seu govern hi posen voluntat política i ganes encara es pot millorar bastant aquest PAD. És el que reclamem!

PS. Com ja ha sortir en elButlletí 281 hem fet una convocatòria a cadenes reivindicatives el dissabte 23 de gener pel matí exigint l’Arranjament del Parc i la Masia de Can Miralletes i del Parc del Clot, estigueu atentes a entrades posteriors a aquesta a la nostre “web” i a les convocatòries amb cartells pel carrer i per xarxes a Twitter i Facebook.


Ajudeu-nos a difondre!