Com ja es va informar a la xerrada informativa que es va realitzar el passat 3 de juliol s’ha presentat plec d’al·legacions al PMU SECTOR DE PLANEJAMENT GLÒRIES, APROVAT INICIALMENT EL 25/04/2019, en forma i temps.

Tot seguit posem l’enunciat de cadascuna d’elles i també adjuntem el document presentat on s’expliquen amb més detall.

1. Usos. No admetre la transformació d’habitatge a “pis turístic”

2. Fomentar la diversitat d’usos en les plantes baixes dels nous edificis, mitjançant un Pla d’usos, que eviti la implantació d’establiments turístics i/o locals de pública concurrència de forma massiva o majoritària.

3. Establir dins les condicions de reparcel·lació (article 25) que tot l’aprofitament derivat de la propietat patrimonial de l’Ajuntament i el provinent del 10% de l’aprofitament urbanístic, es destini a habitatge públic de lloguer.

4. Els habitatges de propietat pública de protecció seran en la seva totalitat en règim de lloguer i no en dret de superfície.

5. Es reservarà un mínim del 30% dels habitatges de propietat pública de protecció a residents dels barris de l’entorn de Glòries.

6. Admetre que les entitats veïnals de les AAVV participin en el seguiment del Projecte de reparcel·lació i en les taules d’adjudicació dels habitatges de protecció.

7. Incloure, al menys en la memòria del PMU, que la gestió dels equipaments (Fàbrica de paraigües i Sucrera) sigui pública.

8. Reiterar el desacord en l’excessiva edificabilitat del sector, que ja va esmentar-se en les al·legacions a la MPGM.

El proper dia 11 a les 19:00 h al CC La Farinera s’iniciarà un passeig informat sobre els solars i serà un bon moment per plantejar dubtes.

No Falteu!

Enllaç al “pdf” del Plec d’Al·legacions